BOARD MEMBERS

(as of June 23, 2023)

Chairman Dr. Takao Ando
Representative Director, President and CEO Akinori Higuchi
Representative Director, Executive Vice President Kohei Maeda
Director, Managing Executive Officer Masahiro Harada
Hiroyuki Susaki
Director,  Executive Officer Kenichi Nishimura
Director Aya Shirai *1
Hideaki Obata *1
Yumi Sano *1
Audit & Supervisory Board Member Hirokazu Kurome *2
Takafumi Horiie
Jun Karube *2
Yusuke Nakano *2
Senior Managing Executive Officer Hiroyuki Tsuruta
Managing Executive Officer Yuichi Fujii
Yoshiyuki Oku
Koji Nire
Executive Officer Minoru Tsuchiya
Motohisa Miyawaki
Tatsuya Nakano
Sho Takeuchi
Yusuke Yamamoto
Takashi Tsubouchi
Yutaka Imaizumi

*1 Outside Director
*2 Outside Audit & Supervisory Board Member

PAGE TOP