CHANGES IN CONSOLIDATED RESULTS連結業績の推移

単位 2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
売上高 百万円 150,166 161,692 161,599 155,503 144,757
営業利益 百万円 13,647 11,999 12,919 12,439 11,932
同売上高比率 % 9.1 7.4 8.0 8.0 8.2
経常利益 百万円 15,341 13,866 15,205 12,704 11,999
同売上高比率 % 10.2 8.6 9.4 8.2 8.3
親会社株主に帰属する
当期純利益
百万円 10,192 9,272 5,345 7,668 7,282
同売上高比率 % 6.8 5.7 3.3 4.9 5.0
自己資本当期純利益率(ROE) % 8.7 7.4 4.1 6.0 5.4
総資産経常利益率(ROA) % 8.5 7.2 7.7 6.8 6.4
1株当たり当期純利益 462.28 420.57 242.50 347.87 330.34
海外売上高 百万円 59,807 67,940 61,537 60,179 63,567
同売上高比率 % 39.8 42.0 38.1 38.7 43.9
総資産 百万円 186,863 199,179 193,630 178,873 195,723
流動資産 百万円 85,334 88,942 95,053 85,835 89,340
固定資産 百万円 101,529 110,236 98,577 93,038 106,382
流動負債 百万円 44,464 50,197 52,524 42,766 46,222
固定負債 百万円 14,747 12,712 8,482 6,009 6,548
自己資本 百万円 121,603 130,099 129,371 127,635 140,474
自己資本比率 % 65.1 65.3 66.8 71.4 71.8
1株当たり純資産 5,515.5 5,901.2 5,868.6 5,789.9 6,371.8
株価収益率 10.11 11.85 21.11 11.37 16.95
研究開発費 百万円 5,443 5,365 5,569 5,322 5,384
同売上高比率 % 3.6 3.3 3.4 3.4 3.7
設備投資 百万円 13,500 13,923 10,848 8,219 10,073
減価償却費 百万円 7,412 8,299 9,087 9,078 9,569
営業活動キャッシュフロー 百万円 20,416 15,710 14,603 17,232 22,300
投資活動キャッシュフロー 百万円 △14,198 △14,198 △11,312 △11,115 △12,498
財務活動キャッシュフロー 百万円 △1,043 △7,328 △1,492 △7,084 △4,146
現金・現金同等物期末残高 百万円 23,138 17,377 19,151 18,009 23,647
従業員数 1,996 2,053 2,078 2,060 2,096

 

分野別売上高

生活・健康産業関連 百万円 55,442 59,950 55,293 53,726 54,302
石油・輸送機産業関連 百万円 37,496 41,115 43,109 42,770 37,316
プラスチック・繊維産業関連 百万円 21,155 22,191 22,169 21,453 20,802
情報・電気電子産業関連 百万円 19,368 20,487 22,761 20,985 17,096
環境・住設産業関連他 百万円 16,702 17,948 18,264 16,567 15,239

参考

1株当たり配当 100.0 110.0 125.0 140.0 150.0
配当性向(連結) % 21.6 26.2 51.5 40.2 45.4

PAGE TOP